Online veilingen: algemene voorwaarden registratie en bieding

Artikel 1 - Definities

Voor de bedoeling van deze Algemene Voorwaarden zullen de hierna opgesomde woorden en uitdrukkingen de volgende betekenis hebben: "Algemene Voorwaarden" dit zijn de onderliggende algemene voorwaarden registratie en bieding;

"Bankcheque" dit is een gecertificeerde cheque welke door een financiële instelling gegarandeerd wordt;
"Bod" dit is een bedrag welk door een Cliënt word geboden op één of meerdere Kavels, in het laatste geval duidelijk gespecificeerd zijnde, en "Bieding" zal een zelfde betekenis hebben. Elke Bieding, Bod wordt uitgebracht exclusief de toepasselijke BTW en exclusief Veilingkosten;
"Bijzondere Voorwaarden" dit zijn voorwaarden welke in afwijking zijn van of in aanvulling zijn op deze Algemene Voorwaarden, zoals uitdrukkelijk vermeld hetzij op de Webpagina, hetzij in de Folder, en welke van toepassing zijn voor een specifieke Verkoop;
"BTW" betekend de belasting op toegevoegde waarde of eender welke andere belasting welke van toepassing is bij de Verkoop of levering van goederen of diensten;
"Cliënt" dit is een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon welke de Registratie heeft aanvaard gebruik makende van de Webpagina;
"EU-Koper" is een rechtspersoon Koper welke beschikt over een geregistreerd BTW-nummer en/of ondernemingsnummer in zijn land van oorsprong en welk deel uitmaakt van de Europese Unie.;
"Folder" dit is een boek, flyer of eender welke andere drager, anders zijnde dan de Webpagina, waarmede Melase de Verkoop van één of meerdere Kavels wenst kenbaar te maken, te promoten;
"Kavel" dit is een roerend goed, materiaal, uitrusting en/of zaak, één of meerdere onder één nummer gekend zijnde, welke hetzij via een Onderhandse Verkoop hetzij via een Openbare Verkoop wordt aangeboden door Melase. Leidingen, draden, kabels en/of andere verbindingen voor energie, besturing en/of productie, worden slechts verkocht tot aan de eerste connectie, fitting of aangebracht merkteken tenzij de Bijzondere Voorwaarden anders vermelden;
"Koper" dit is een Cliënt waaraan één of meerdere Kavels zijn toegewezen;
"Koopsom" dit is een bedrag gelijk aan de som van het door een Koper geboden bedrag op één of meerdere Kavels en de toepasselijke Veilingkost, dit alles vermeerderd met de toepasselijke BTW, indien van toepassing;
"Onderhandse Verkoop" dit is een verkoop van een Kavel, door Melase georganiseerd, welke zal geschieden zonder tussenkomst van een openbare ambtenaar;
"Openbare Verkoop" dit is een verkoop van een Kavel, door Melase georganiseerd, welke zal geschieden onder toezicht van een openbare ambtenaar;
"Opdrachtgever" dit is hetzij een financiële instelling, hetzij een leasingmaatschappij, hetzij een captive, hetzij een curator, hetzij een vereffenaar, hetzij een gerechtsdeurwaarder/notaris, hetzij éénieder welke gebruik wenst te maken van de diensten van Melase om een Kavel aan te bieden;
"Overeenkomst" dit is een overeenkomst tussen een Cliënt en Melase;
"Persoonlijke Data" dit zijn gegevens van een Cliënt waardoor desbetreffende identificeerbaar is, waaronder, maar niet beperkend zijnde tot; naam, voornaam, woonplaats, ondernemingsnummer, e-mailadres, etc.;
"Registratie" dit is het aanmelden via de Webpagina gebruikmakende van het daarvoor voorziene registratieformulier ("Registreren" zal dezelfde betekenis hebben);
"Melase" dit is Veilinghuis Melase BVBA.
"Veilingkosten" dit zijn de opgelden, zijnde een welbepaald percentage op een Bod, zoals omschreven in de Bijzondere Voorwaarden, en welke door een Koper dient betaald te worden over het totaal van de Bieding prijzen bij een Openbare Verkoop al dan niet vermeerdert met de toepasselijke BTW;
"Verkoop" dit is zowel een Onderhandse Verkoop als een Openbare Verkoop;
"Webpagina" dit is de website http://www.melase.be welke eigendom is van Melase en door laatstgenoemde in stand wordt gehouden.

In onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de woorden gebruikt in het enkelvoud dezelfde mening hebben in het meervoud en omgekeerd, tenzij de context anders vereist.

Artikel 2 - Toepassingsgebied

De relatie tussen Cliënt enerzijds en Melase anderzijds, bij het gebruik maken van de Webpagina, zal beheerst worden door de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden.

De relatie tussen Cliënt en Melase kan enkel en alleen beheerst worden door de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden. Ingeval van enige discrepantie tussen de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden zullen laatstgenoemde voorrang verkrijgen. Via Registratie heeft Cliënt deze Algemene Voorwaarden aanvaard telkenmale Client inlogt al dien niet met de intentie een Bieding te plaatsen.

Artikel 3 - Overeenkomst

Partijen komen tot een Overeenkomst door middel van Registratie welk Cliënt de mogelijkheid verschaft om te participeren aan een Verkoop. De Overeenkomst is een persoonlijk contract en is bijgevolg niet vatbaar voor enige vorm van cessie en/of overdracht, noch vatbaar voor beslag, het vestigen van een voorrecht, hypotheek of enige andere vorm van zekerheid.

Bij Registratie zal men Persoonlijke Data dienen mede te delen aan Melase. Melase respecteert de privacy van haar Cliënten. Het verzamelen van gegevens via de Webpagina en het gebruik van deze gegevens is in overeenstemming met de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Melase zal de door Cliënt verstrekte Persoonlijke Data gebruiken om bijvoorbeeld een bevestigingse-mail te versturen, of om de door Cliënt gevraagde gegevens, info te bezorgen. Tevens kan Melase de Persoonlijke Data gebruiken voor marketingdoeleinden en ten behoeve van haar bedrijfsvoering. Melase zal geenszins de Persoonlijk Data verkopen aan derden. Cliënt heeft het recht om zijn Persoonlijke Data in te kijken en, zo nodig, te verbeteren.

Bij Registratie zal men naast het mededelen van Persoonlijke Data ook een gebruikersnaam en passwoord dienen te kiezen en aan te maken. Voornoemde gebruikersnaam en passwoord verschaft Cliënt toegang tot zowel zijn Persoonlijke Data als de Webpagina waardoor hij kan deelnemen aan een Verkoop. Cliënt garandeert de juistheid en volledigheid van de door hem bij Registratie medegedeelde Persoonlijke Data. Mochten de Persoonlijke Data van Cliënt wijzigen, dan zal Cliënt deze zelf aanpassen op de Webpagina. Melase heeft het recht om die Persoonlijke Data te gebruiken welke hem het laatste werden medegedeeld.

Melase en/of openbaar ambtenaar behoudt zich het recht voor om éénzijdig de Registratie te weigeren wanneer zij bijvoorbeeld van oordeel is dat de door Cliënt gekozen gebruikersnaam en/of passwoord als beledigend, discriminerend en/of racistisch kan beschouwd worden of om eender welke andere reden die Melase en/of openbaar ambtenaar van toepassing acht. Tevens heeft Melase éénzijdig het recht om Cliënt toegang of verdere toegang te weigeren tot haar Webpagina wanneer Cliënt zich niet naar behoren gedraagt of handelingen stelt of weigert te stellen waardoor Melase, Opdrachtgever en/of andere Cliënten hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks enige vorm van schade lijden.

Artikel 4 - Onderhandse Verkoop

Deelname aan een Onderhandse Verkoop kan enkel en alleen mits Registratie. Melase en/of Opdrachtgever zullen pogen om de Kavels, zoals omschreven in een Folder en/of op de Webpagina, op een zo accuraat en duidelijk mogelijke wijze te beschrijven. Melase en/of Opdrachtgever aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voortspruitende uit een niet-accurate of onvolledige beschrijving van de Kavel of eender welke andere schade. De Kavel zal verkocht worden in de staat waarin het zich bevindt op het ogenblik van de aanbieding met alle eventuele zichtbare en verborgen gebreken. Elke Koper wordt geacht de Kavel grondig te hebben geïnspecteerd. Alle Kavels worden verkocht zonder enige waarborg, garantie tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Bijzondere Voorwaarden en/of Folder en/of Webpagina.

Een Cliënt die het hoogste Bod uitbrengt is de Koper. De Koper zal hiervan per e-mail worden op de hoogte gebracht. Elk Bod uitgebracht door een Cliënt is onherroepelijk, onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud, zelfs indien diens Bod wordt overtroffen. Alle uitgebrachte Biedingen door Cliënten blijven geldig tot Melase betaling ontvangen heeft van de hoogstbiedende Koper. Het is Melase en/of Opdrachtgever toegestaan om het hoogst uitgebrachte Bod te weigeren, zonder opgaaf van enige reden, waardoor het op één na laatste Bod als hoogste Bod kan beschouwd worden. Indien om welke reden dan ook er een betwisting zou bestaan omtrent het hoogste Bod, zal de Opdrachtgever en/of Melase hierin een beslissing nemen zonder dat daartegen enig verhaal mogelijk is. Indien Cliënt een verkeerdelijk Bod heeft uitgebracht, zijnde bijvoorbeeld een Bieding op een verkeerdelijk Kavel, kan Melase, op basis van haar mening en overtuiging, een opheffing van diens Bieding toestaan en deze van de Webpagina halen, indien nodig.

Het is Melase en/of de Opdrachtgever toegestaan om op eender welk tijdstip, ook gedurende een Verkoop, om een minimum Bod in te stellen, de Onderhandse Verkoop te annuleren, op te schorten, te verlengen of te verdagen hetzij integraal, hetzij gedeeltelijk, Kavels te combineren of op te splitsen, zonder opgaaf van enige reden, of eender welke handeling te stellen welke, in het oordeel van Melase, noodzakelijk is, zonder dat dit aan Cliënt enig recht verschaft om enige vorm van schadevergoeding, van welke aard ook, te eisen. Indien geen minimum Bod is medegedeeld, zal de Verkoop van de Kavel plaatsvinden door telkenmale een hogere Bieding uit te brengen, zijnde het systeem van een Verkoop 'per opbod'. Indien een minimum Bod is medegedeeld, zal de Verkoop per opbod starten vanaf dit minimum Bod.

Elke Koper wordt geacht voor zichzelf gekocht te hebben en daarvoor hoofdelijk aansprakelijk te zijn.

Op een door Melase en/of Opdrachtgever vooraf bepaalde datum, of bij gebreke hieraan via een éénzijdig handelen van voornoemden, zal een definitieve toewijs plaatsvinden aan de hoogst Biedende Cliënt. Vanaf de definitieve toewijs van één of meerdere Kavels zijn deze voor rekening en risico van de Koper. Melase en/of Opdrachtgever kunnen op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, vandalisme, brand, storm, waterschade of enige andere mogelijke vorm van schade na definitieve toewijs.

Bezichtigingen van een Kavel dienen plaats te vinden tijdens de normale kantooruren en/of speciale kijkdagen ten kantore van Melase en/of eender welke andere plaats zoals opgegeven op de Webpagina en/of Folder en/of Bijzondere Voorwaarden. Bij het betreden van gebouwen en/of terreinen waar een Kavel zich bevindt, zal Cliënt zich dienen te houden aan de instructies van Melase en/of Opdrachtgever. De betreding van terreinen en/of gebouwen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid en risico. Melase en/of Opdrachtgever aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fysische, psychische of eender welke andere schade.

Artikel 5 - Openbare Verkoop

De bepalingen zoals omschreven onder artikel 4 van de Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing bij een Openbare Verkoop. In geval van enige discrepantie tussen de bepalingen van artikel 4 en 5 van de Algemene Voorwaarden zullen de bepalingen van artikel 5 van de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn bij een Openbare Verkoop. Deelname aan een Openbare Verkoop kan enkel mits Registratie of naleving van het onder artikel 9 van de Algemene Voorwaarden bepaalde.

Elke Openbare Verkoop zal onder de verantwoordelijkheid van Melase georganiseerd, voorbereid en uitgevoerd worden. Melase behoudt zich het recht voor om een Openbare Verkoop te annuleren, op te schorten, te verlengen of te verdagen hetzij integraal, hetzij gedeeltelijk, Kavels te combineren of op te splitsen, zonder opgaaf van enige reden, of eender welke handeling te stellen welke, in het oordeel van Melase, noodzakelijk is, zonder dat dit aan Cliënt enig recht verschaft om enige vorm van schadevergoeding, van welke aard ook, te eisen.

Opdat een Kavel openbaar kan gekocht worden dient het Kavel hetzij genummerd, hetzij gemarkeerd te zijn. Bij het ontbreken van enige nummering en/of markering zal de Kavel geen deel uitmaken van een Openbare Verkoop.

Bij een Openbare Verkoop kan naast de wijze van Bieding, zoals omschreven in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden, ook geboden worden op een wijze zoals hierna beschreven. Een Kavel kan verkocht worden door gebruik te maken van een startprijs welke dan telkenmale door Melase kan verlaagd worden totdat een Cliënt, voor wie het alsdan laatst vernoemde bedrag aanvaardbaar is, zich op een duidelijk manier kenbaar maakt, door middel van het roepen, om desbetreffende Kavel aan te schaffen. De eerste Cliënt welke zich op voornoemde wijze kenbaar maakt zal als Koper worden aangeduid, door Melase, voor desbetreffende Kavel. Indien naar het oordeel van Melase meerdere Cliënten op éénzelfde ogenblik zich kenbaar hebben gemaakt om een Kavel te kopen, zal voornoemde procedure worden overgedaan vanaf den beginne.

De hoogstbiedende Cliënt zal de Koper zijn van één of meerdere Kavels en hij zal hiervan door Melase, hetzij per e-mail bij on-line Openbare Verkopen, hetzij ter plaatse, worden ingelicht. Alle Openbare Verkopen staan onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder welke door Opdrachtgever en/of Melase éénzijdig wordt aangeduid.

Artikel 6 - Betaling

Van zodra een Cliënt wordt aangewezen als Koper zal laatstgenoemde het volledige bedrag van de Koopsom dienen te voldoen hetzij via een overschrijving op het rekeningnummer van Melase, zoals medegedeeld op de Webpagina en/of Folder en/of Bijzondere Voorwaarden, hetzij via een Bankcheque ten gunste van Melase, hetzij via elk ander door Melase goedgekeurde betalingswijze, zoals eventueel kenbaar gemaakt op de Webpagina en/of Folder en/of Bijzondere Voorwaarden. Alle betalingen dienen te gebeuren in Euro. Indien betalingen gebeuren in een andere munteenheid dan Euro is de Koper gehouden om de omrekeningskost ten zijnen laste te nemen. De betaling van een Koopsom bij een Verkoop dient te gebeuren niet later dan 2 werkdagen na definitieve toewijs. Het is Kopers van buiten de Belgische landsgrenzen niet toegestaan om een betaling te doen via cash of Bankcheque. Indien bij een Verkoop geen betaling ontvangen wordt binnen de vooropgestelde termijn of binnen de periode zoals omschreven in de Bijzondere Voorwaarden, zal de Koper gehouden zijn, bovenop de Koopsom, achterstalligheidsinteresten te betalen, welke begroot zijn op 9.5% per jaar. Indien de betaling niet ontvangen wordt door Melase met betrekking tot een Verkoop binnen voornoemde periode of binnen de periode, zoals omschreven in de Bijzondere voorwaarden, zal de hierna vermelde regeling van rouwkoop van toepassing zijn. Melase en/of Opdrachtgever zijn vrij om te kiezen welke voornoemde methode zij wensen te gebruiken.

Bij weigering of insolvabiliteit van de Koper om tot betaling van de Koopsom over te gaan (hierna "Rouwkoper" genoemd) zal de Opdrachtgever en/of Melase kiezen om hetzij de Kavel toe te wijzen aan de tweede hoogste Cliënt, bieder, hetzij de Kavel opnieuw in een Verkoop te plaatsen. De Rouwkoper zal instaan voor alle geleden schade, waaronder, maar niet beperkende tot, de kosten voor een nieuwe Verkoop en het verschil tussen het alsdan hoogst verkregen Bod en het door Rouwkoper uitgebrachte Bod. Melase houdt zich het recht voor om een Rouwkoper uit zijn bestanden te schrappen en/of te weren.

Een EU-Koper zal niet gehouden zijn enige BTW te voldoen op de aankoop van één of meerdere Kavels indien de EU-Koper bij afhaling van de Kavel een schriftelijke verklaring op "eer en geweten" overhandigt aan Melase met betrekking tot de overdracht van de Kavel over de landsgrenzen waar de Verkoop heeft plaatsgevonden (ook genoemd "intracommunautair" verkeer). Niet belastingplichtige Kopers, zijnde particulieren en niet EU-Kopers, zijnde rechtspersonen van buiten de Europese Unie, zullen steeds gehouden zijn BTW te betalen op de aangekochte Kavel. De niet EU-Kopers zullen, na voorlegging van een geldig uitvoerdocument(en), de door hen betaalde BTW teruggestort krijgen binnen de 15 dagen na ontvangst van voornoemd document.

Na integrale betaling en ontvangst van de Koopsom wordt aan Koper, hetzij per Kavel, hetzij gezamenlijk voor alle Kavels, een factuur, of toekenningdocument, door Melase overhandigt op de afgiftedag van de Kavel, zoals nader omschreven onder artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden. In geval een toekenningdocument overhandigd wordt, zal de Opdrachtgever een definitieve factuur opmaken en per post nazenden aan Koper op het door Melase en/of Opdrachtgever laatst gekende adres.

De eigendomstitel zal pas overgaan op Koper van zodra de Koopsom integraal en zonder enig voorbehoud betaald en ontvangen wordt door Melase.

Artikel 7 - Ophaling / Levering

Van zodra de Koper aan zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven onder artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden, heeft voldaan, zal Koper de Kavel kunnen ophalen. Bij een Onderhandse Verkoop zal de Koper de Kavel binnen de vijf (5) werkdagen na definitieve toewijs dienen op te halen ten kantore van Melase of eender welke andere plaats waar de Kavel zich op dat ogenblik bevindt. Voor wat betreft een Openbare Verkoop zal de Kavel dienen opgehaald te worden binnen de termijn zoals omschreven in de Bijzondere Voorwaarden. Indien een Kavel niet wordt opgehaald door Koper binnen de vooropgestelde termijn is Melase en/of Opdrachtgever gerechtigd om de Kavel te verplaatsen, te stockeren, af te leveren en/of op te halen op kosten en risico van de Koper.

Indien één of meerdere Kavels de ophaling van andere Kavels bemoeilijken en/of onmogelijk maken, zal Melase en/of Opdrachtgever de Koper van de eerstgenoemde Kavels oproepen per e-mail en/of aangetekende zending en/of gewoon schrijven, op het door Melase en/of Opdrachtgever laatst gekende adres, om deze Kavels onmiddellijk, zoals nader bepaald in voornoemd schrijven, te komen ophalen.

De Koper zal de Kavel op een deskundige en voldoende zorgzame wijze, zonder schade te berokkenen aan gebouwen en/of andere Kavels, dienen te verwijderen en op diens kosten en risico. De Koper is bij de verwijdering aansprakelijk voor elke schade van welke aard ook en is tevens aansprakelijk voor diens medewerkers, onderaannemers, agenten en/of helpers.

Alle kosten gepaard gaande met een eventuele ontruiming, transport, demontage, afbraak en alle eventuele andere kosten van wederverkoop en/of weghaling van een Kavel zullen ten laste zijn van de Koper.

Er mogen geen slijp, las, demontagewerken of andere werkzaamheden uitgevoerd worden dan na het verkrijgen van een schriftelijk akkoord van Melase en/of Opdrachtgever en mits Koper schriftelijk kan aantonen dat hij voldoende verzekerd is tegen elke mogelijke schade. Melase en/of Opdrachtgever zijn gerechtigd om een waarborgsom te eisen van de Koper voorafgaandelijk aan de ophaling van de Kavel indien, naar het oordeel van Melase en/of Opdrachtgever, dit noodzakelijk is om zekerheid te verkrijgen omtrent de betaling van enige potentieel schadegeval.

Indien één of meerdere Kavels niet kan (kunnen) opgehaald worden omwille van een door een derde partij uitgebrachte claim en/of de ophaling onaanvaardbare schade zou kunnen toebrengen aan gebouwen en/of gronden waaraan, waarop of waarin de Kavel zich bevindt, en/of de verwijdering enigszins als problematisch kan beschouwd worden, zijn Melase en/of Opdrachtgever gerechtigd om de Verkoop van één of meerdere Kavels te ontbinden. Melase en/of Opdrachtgever zullen de Koper hiervan via aangetekende zending op de hoogte brengen en Melase en/of Opdrachtgever zijn niet verplicht om de door hen ontvangen gelden, met betrekking tot de Verkoop van deze Kavels, terug te storten.

Artikel 8 - Solvabiliteit

Het is Melase en/of Opdrachtgever toegestaan om de Cliënten te contacteren en hen te verzoeken om hun solvabiliteit aan te tonen of hen ingeval van een Verkoop te vragen om een bedrag, als waarborgsom, over te maken. Indien Cliënt zulk verzoek tot solvabiliteit en/of het storten van een waarborgsom weigert, is het Melase en/of Opdrachtgever toegestaan om hen uit te sluiten van een Verkoop. Melase en/of Opdrachtgever zullen geen interesten op waarborgen en/of garanties, welke werden overgemaakt aan Melase en/of Opdrachtgever, uitbetalen.

Artikel 9 - Niet On-line Registratie bij Openbare Verkoop

Men kan deelnemen aan een Openbare Verkoop zonder Registratie mits desbetreffende deelnemer zich op voldoende wijze kan identificeren op het ogenblik van de Openbare Verkoop. Voor natuurlijke personen is een rechtsgeldig identiteitsdocument vereist en voor rechtspersonen dient men een rechtsgeldig BTW-nummer en/of registratienummer over te maken tezamen met een document waaruit blijkt dat de potentiële deelnemer de rechtspersoon rechtsgeldig kan verbinden (volmachten, statuten, enz.)

De aanwezige openbare ambtenaar beschikt over de mogelijkheid om voornoemde identiteitsgegevens van een potentiële deelnemer te verifiëren, via externe databanken etc.. Het is Melase en/of de Opdrachtgever toegestaan om de deelname aan een Openbare Verkoop van een potentiële deelnemer te weigeren zonder opgaaf van enige reden.

Melase heeft het recht om de verschafte Persoonlijke Data van de potentiële deelnemer in haar bestanden op te nemen en desbetreffende te Registreren.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

Melase kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, welke voortspruit uit het gebruik van haar Webpagina, behoudens in die gevallen dat er opzettelijke schade wordt toegebracht door Melase.

Door Registratie aanvaardt en verklaart elke Cliënt zich akkoord met de technische onvolkomenheden, waaronder, maar niet beperkende tot, de gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid tot toegang tot de Webpagina, het niet kunnen uitbrengen van een Bieding of geen mededeling via de Webpagina van de laatste Bieding ten gevolge van een software of ander probleem, en de speciale omstandigheden welke gepaard gaan met een Verkoop via de Webpagina.

Melase is niet aansprakelijk voor enig verlies van gegevens, schade, hetzij direct of indirect, onrechtmatige toegang, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, tot gegevens of het verspreiden van virussen of andere onrechtmatige programma's of enig ander gevolg welk kan ontstaan ten gevolge van het gebruik van de Webpagina.

Melase en/of Opdrachtgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, direct of indirect voortkomende uit onduidelijke, onvolledige of onjuiste informatie met betrekking tot een Kavel op de Webpagina en/of Folder. Alle verschafte informatie via de Webpagina en/of Folder wordt medegedeeld zonder enige garantie, waarborg of verantwoordelijkheid. Foutieve mededelingen geven geen aanleiding tot vernietiging of ontbinding van een Bod/Verkoop.

De eventuele inschakeling van derden en/of verwijzing naar derden hetzij via weblinks of andere kan niet leiden tot enige aansprakelijkheid van Melase en/of Opdrachtgever.

De aansprakelijkheid van Melase zal steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de verzekering van Melase recht geeft verhoogd met het bedrag voor eigen risico of is beperkt tot het factuurbedrag van de herstelling, schade, het laagste bedrag van toepassing zijnde. Melase zal zich niet op deze beperking kunnen beroepen bij nalatigheid en/of opzettelijkheid.

Artikel 11 - Confidentialiteit

Alle informatie die wordt medegedeeld door één der partijen en die beschouwd en aangeduid wordt als vertrouwelijk, mag enkel en alleen gebruikt worden voor die reden waarvoor deze informatie verschaft werd. Deze informatie mag enkel aan medewerkers of adviseurs medegedeeld worden onder dezelfde vertrouwelijkheidrestrictie.

De verplichting geldende voor vertrouwelijke informatie is niet van toepassing op die informatie die reeds publiekelijk bekend is of zal worden, welke reeds op een wettelijke wijze in het bezit is van een partij vooraleer deze van een andere partij wordt ontvangen, welke zelf wordt samengesteld, welke is ontwikkeld door de ontvanger van de informatie of welke openbaar gemaakt dient te worden ten gevolge van een gerechtelijke beslissing en/of wetgeving.

Artikel 12 - Algemene Bepalingen

Voor al datgene wat betrekking heeft op een Onderhandse Verkoop en/of Openbare Verkoop zullen Cliënten en/of Kopers geacht worden domicilie gekozen te hebben ten kantore van Melase, zoals vermeld op de Webpagina.

In geval van enige discrepantie, onduidelijkheid of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandstalige Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden en de anderstalige Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden, zullen de Nederlandstalige voorwaarden prevaleren.

Elke wijziging in en aan de Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden mogen door Melase per e-mail en/of gewone zending verstuurd worden aan Cliënt welke geacht wordt deze aanvaard te hebben, behoudens uitdrukkelijk verzet van Cliënt, binnen één (1) werkdag na verzending per e-mail en binnen de drie (3) werkdagen na verzending per gewoon schrijven. Indien Cliënt zich verzet tegen een wijziging van de Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden, zal deze verdere toegang tot de Webpagina als Cliënt ontzegd worden.

Cliënt mag noch de Overeenkomst, noch enige rechten en/of verplichtingen hieruit verkregen, overdragen aan derden.

Alle voorgaande afspraken, schriftelijk of mondeling, worden opgeheven en vervangen door onderhavige Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden.

Indien één der bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden ongeldig mocht blijken, zal dit geen effect hebben op de Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden in zijn geheel. De ongeldige bepaling zal vervangen worden door een andere bepaling welke zo dicht mogelijk aanleunt bij de bedoeling van de ongeldige bepaling.

Artikel 13 - Toepasselijk Recht

Voor alle betwistingen inzake de interpretatie en/of uitvoering van deze Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden zullen uitsluitend de Rechtbanken van Turnhout bevoegd zijn om kennis te nemen van het gerezen geschil. Onderhavig Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.