Algemene veilingvoorwaarden veilingzaal

1. Toewijs

De openbare verkoop heeft plaats bij mondeling opbod en/of geschreven bieding, volgens nummering in de catalogus. De volgorde kan eventueel gewijzigd worden en ook samenvoeging of splitsing van de loten is mogelijk, na beslissing van de Gerechtsdeurwaarder en/of veilingmeester.

2. Waarborg

Alle goederen worden verkocht in de staat waarin zijn zich bevinden op de plaats van bezichtiging en veiling en zonder enige waarborg, ook als de aard, hoeveelheid of benaming niet conform is met de catalogus. (maten, bouwjaar, inhoud, … zijn louter informatief).
De kopers worden geacht de goederen te hebben geïnspecteerd gedurende de bezichtigingsuren

3. Verbintenis van de bieder

Deelname aan de veiling houdt in dat de koper de verkoopsvoorwaarden (algemene en specifieke) kent en zonder voorbehoud aanvaardt.
Door zijn bod verbindt elke bieder zich om de te koop gestelde goederen voor de door hem geboden prijs aan te kopen.
Iedere bieder blijft gehouden aan zijn bod; ook indien zijn bod wordt overtroffen. Indien de Gerechtsdeurwaarder of veilingmeester beslist het hoogste bod te weigeren, zal het voorlaatste bod gelden.
De koper heeft geen verhaalrecht indien de verkoop wordt gestaakt, noch wegens gebreken van de koopwaar en evenmin uit hoofde van benadeling.
Ieder wordt geacht voor zichzelf te kopen en daarvoor hoofdelijk verantwoordelijk te zijn.
Elke persoon bevindt zich tijdens de bezichtiging, veiling of afhaalperiode op eigen risico en gevaar ter plaatse, zonder verhaalmogelijkheid naar veilingmeester of Gerechtsdeurwaarder toe.

4. Leiding van de verkoopverrichtingen

De Gerechtsdeurwaarder handhaaft de orde gedurende de verkoping. Hij beslecht in laatste aanleg de geschillen van welke aard ook, o.m. mbt het bedrag van de biedingen en de persoon van de hoogste bieder.
De veilingmeester en Gerechtsdeurwaarder hebben het recht een bod van een eventuele koper zonder meer te weigeren.
De Gerechtsdeurwaarder en veilingmeester kunnen op elk moment de veiling schorsen of goederen inhouden.
De veilingmeester heeft het recht zich bij vergissing te herstellen, zonder dat hierop beroep kan gedaan worden.

5. Herveiling – Rouwkoop

Bij weigering tot betaling of insolvabiliteit zal de Gerechtsdeurwaarder het lot herroepen op kosten van de rouwkoper. (die gehouden is het eventuele verschilte betalen doch niet een eventuele meerprijs kan opvragen. De rouwkoper dient tevens het verschil in kosten te betalen).

6. Eigendomsovergang

Vanaf de toewijs is het risico enkel voor rekening van de koper. Het goed wordt overgedragen in de staat waarin het zich bevindt, met alle zichtbare en verborgen gebreken. De koper dient alle nuttige maatregelen te treffen tot bewaring van de goederen.
De koper is verplicht de goederen af te halen binnen de gestelde termijn, vermeld in de specifieke voorwaarden.
Indien een verkocht en betaald lot niet afgehaald wordt binnen de gestelde termijn, kan dit lot worden herveild op kosten en risico van de toegewezene met alle hieruitvoortvloeiende schade ten zijne laste, zonder recht op eventuele meeropbrengst.
De Gerechtsdeurwaarder noch het veilinghuis zijn aansprakelijk ingeval van diefstal, ongeval, waterschade of welke andere schade ook.

7. Betalingsmodaliteiten

De betaling gebeurt in handen van de veilingmeester met verhoging van de toewijs met eventueel veilingkosten en BTW, zoals voorafgaandelijk wordt meegedeeld, afhankelijk van het feit of het een vrijwillige, gerechtelijke of falingverkoop betreft.
De betaling gebeurt kontant in euro’s of d.m.v. een gewaarborgde bankcheque in euro’s. (goed te keuren door de Gerechtsdeurwaarder).
De kopers mogen niet over de goederen beschikken alvorens deze VOLLEDIG zijn betaald.
Indien BTW : Niet-belastingplichtige EU afnemers (zonder BTW nr) en kopers van buiten de EU (export) zijn verplicht BTW te betalen. De BTW betaald door niet EU kopers zal door het veilinghuis eventueel terugbetaald worden indien geldige bewijsstukken van uitvoer binnen 10 dagen (bij aangetekende zendig) worden voorgelegd.

8. Bevoegde Rechtbank

Alle geschillen in verband met de verkoping vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Turnhout en dit konform het Belgisch recht.

Specifieke Voorwaarden

- Bezichtiging

Hoebenschot 7: dag van de veiling vanaf 16u.

- Afhaling

op de veiling vanaf 20u30 ofwel op zaterdag na de veiling tussen 9u en 10u op Hoebenschot 7.